British Cactus and Succulent Society

Highlands & Islands Branch

 

Gaelic with English translation

 

Nollaig Cridheil agus Bliadhna Mhath Ur

Bha mi ann an leabharlann Inbhir Pheofharain an seachdain sa chaidh, agus chunnaic mi Cactas Nollaig air leth. Bha na ceudan de dhtheanan air - an-d - leth-cheud co-dhi. Nuair a dh'innis mi do Mhiri mu dheidhinn, bha iongnadh oirre leis nach robh dtheanan a' tighinn math air an fhear aice-se idir. "Ma dh'fhaoite nach eil thu a leigeil leis fois a ghabhail tron t-samhraidh." thuirt mi, "Cha bu choir dha cus fs a dhanamh leis gu bheil thu ag iarraidh air na gerr-ghasan a dhol an abaichead ro dheireadh na Dmhair. Aithnichidh tu lus math leis na tha air de gherr-ghasan gorma gleansach. Ged a bhios iad car coltach ri duilleagan, 'se earrannan goirid de ghasan a th' annta. Thigeadh dtheanan orra eadar an t-Samhain agus am Faoilleach. Na leig leis na lusan sna bithtean d' fhgail tro-chile - thugadh orra fs gu luath ann am factoraidhean-girnealaireachd Erpach Beag air bheag, bha idh ann an saoghal nan cactas a dh'fhs innte agus bha e a' tighinn a-steach oirre gum biodh fiosrachadh air na h-ainmean lus-elach cuideachail dhi gus dearbh-aithne a bhi aice orra. "D mu dheidhinn Cactas na Nollaig san leabharlann ma-th, de an t-ainm ceart a th' air?" dh'fhaighnich i. "Faodaidh tu ainmeachadh mar Zygocactus neo Schlumbergera truncatus." fhreagair mi. "Ciamar a thig an uiread dhtheanan air fear an leabharlainn?" dh'fhaighnich i. "Chionn 's," fhreagair mi, "tha an ceart uiread de bhlths is de fhluichead mu thimcheall gun cus grian a' dol air. "Faodaidh tu an aon rud a dhanamh le bhith cur beagan uisge air na gasan." ars me. "Seagh," fhreagair i, "sin mar a bhios iad a' danamh math ann an cidsin." "Tha mi a' tuigsinn a-nis, gu bheil feum aca air cram gu ler - mar iomadh rud." ghir i. "Cuimhnich! Cuir iad ann an ir math math!" ars mi, "bha na girnealairean on thus a' fs lusan air leth math ann an measgachadh innearach, ir-dhuilleag is bhreicean pronnte,". "Thoir an ire ort fhin san achadh sin nuair a bhios tu a' lorg innearach - ma dh'fhaoidte gum bi Eachann an Tarbh ann!", dh'eubh mi is i a danamh air a cr. Dh'fhalbh na faclan oirnn san dealachadh.

Translated from the English by Buidheann Brosnachaidh na Gàidhlig Bàideanach 's Srath Spè

 

Merry Christmas and a Happy New Year

I was in the Library in Dingwall last week and saw a magnificent Christmas Cactus. It had hundreds of flowers - well - maybe fifty anyway. When I told Mary about it, she was surprised as hers doesn't flower well at all. "You probably don't give it a summer holiday." I said. "Growth should not continue too much as you want to encourage stem-segments to ripen and mature by about the end of October. You can tell a good plant by its healthy green glossy stems. Though they look like leaves, they are really short sections of stem." Flowering may occur between November and January. Don't be misled by the plants you see in the shops - they have had a life of forced labour in some continental plant factory." Mary was beginning to take an interest in the cactus world and had realised that having knowledge of botanical names was an advantage which made identification more accurate. "So what about Christmas Cactus in the Library then - what's it's proper name?" she enquired. "You can call them Zygocactus or Schlumbergera truncates." I replied. "Why does the Library one flower so well?" she asked. "Because it gets warmth and shade, and is in an atmosphere with a reasonable humidity" I answered. "You can imitate that by giving a light overhead spray" I continued. "Aye," she replied, "and that is why they do quite well in a kitchen" "I'm beginning to understand they need a bit of tender loving care - like lots of things" she beamed. "Remember! Give them a decent compost!" I said , "the old gardeners grew fantastic plants in a mixture of powdered cow-dung, leaf-mould, and crushed brick". "Watch yourself in that field when you go looking for cow-dung now - Echin the Bull may be there!", I called as she got to her car - the words lost as she drove off.


 
Use 'Back' (upper left) as return link